Bestyrelsen

JGI-Swim’s bestyrelse bør sammensættes så den repræsenterer medlemmerne bredest muligt. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsentanter for såvel svømmeskolen som konkurrenceafdelingen. Det skal så vidt muligt sikres, at bestyrelsen er sammensat således, at der ikke er en overrepræsentation i bestyrelsens interessefokus.

Bestyrelsen består af:

Formand – valgt for to år jf. JGIs vedtægter. Formanden vælges på medlemsmødet i lige år.
Kasserer – valgt for to år jf. JGIs vedtægter. Vælges i ulige år.
Sekretær – valgt for to år jf. JGIs vedtægter. Vælges i lige år.

JGIs vedtægter kan ses her.

Bestyrelsen kan bestå af op til 8 medlemmer, 2 suppleanter samt 2 repræsentanter for A6 Swim Team.
Bestyrelsen kan vælge at udpege en næstformand.
Bestyrelsen arbejder ulønnet.
Kassereren får stillet nødvendigt materiale og PC-udstyr til rådighed. Kassereren vil desuden blive aflønnet for at føre regnskabet.

Bestyrelsen godkender budget for kommende planlagte aktiviteter og regnskabsår. Ligeledes følges op på aktuelt forbrug og der aflægges regnskab for gennemførte aktiviteter og perioder.
Bestyrelsen udnævner en gang årligt de personer, som er tegningsberettigede i forhold til afdelingens registrerede bankindeståender, fastsætter tegningsregler mv. Ved evt. ændringer heri, som følge af personfrafald mv., opdateres denne tegningsliste.

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg som f.eks. ungeudvalg, sæsonplanudvalg mv. Udvalgsmedlemmer er ikke på valg, men tilbyder selv deres hjælp.

Trænere og instruktører kan vælge en talspersoner, der deltager på bestyrelsesmøderne. Talspersonen har ikke stemmeret og kan ikke pålægges bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen i JGI-Swim 2019-2020

Lars Zimmermann LZI Formand
Marie Scheibye MSC Næstformand
Dorte Stautz Hansen DSH Kasserer
Anders Refslund Gadegaard ARG Menigt medlem
Anders Murmann AMU Menigt medlem
René Uldall-Jessen RUJ Menigt medlem
Torben Larsen TLA Menigt medlem og repræsentant i A6 Swim styrelsen
Thomas Terp TTE Menigt medlem og repræsentant i A6 Swim styrelsen
Mette Frost Juhler MFJ Suppleant